MRT växer globalt i tuffa tider – tillväxt på hela 60 procent under 2020

January 26th 2021

Blekingeföretaget MRT System, som erbjuder teknik för extrahering av kvicksilver, växer så det knakar. 2020 hade man en tillväxt på 60 procent och med svensk teknik på en global marknad ser företaget fortsatt ljust på framtiden. Nu lanserar företaget ny banbrytande teknik som kan hantera fem gånger så mycket avfall.

Farligt avfall är en fråga som får stort fokus både i Sverige och globalt och marknaden är långt ifrån mättad. Störst marknad ser MRT i Europa och Asien men också stor potential i andra delar av världen.
– Många aktörer hade det tufft 2020, men tack och lov pausas inte hållbarhetsarbetet hos våra kunder. Vi växte, både vad gäller omsättning och vinst, och hade samtidigt möjligheten att utveckla vår teknik. Vi jobbar parallellt med ett initiativ för att öka medvetenheten om farorna med kvicksilver och förhoppningsvis öka viljan till åtgärder, säger Patrick Strandqvist, vd för MRT System.
MRT utvecklar och tillverkar system för kvicksilveråtervinning. Med MRT:s teknik kan kvicksilver extraheras och hanteras säkert och hållbart både ekonomiskt och miljömässigt. Det gör det möjligt att slutförvara enbart kvicksilvret istället för en stor mängd kontaminerat avfall. Både pengar och utrymme för slutförvaring sparas. Ur ett klimatperspektiv innebär det även mindre mängd transporter.

Större volymer och ökad effektivitet
Den innovativa tekniken kallas BPD, Batch Process Distilling, och kan processa kontaminerat avfall från lampor, bildskärmar, batterier, amalgam, medicinsk utrustning, slam och mycket annat som innehåller kvicksilver. Genom ett samarbete med en kund i Tyskland och med tusentals utvecklingstimmar bakom sig lanserar MRT BPD 1000 som kan hantera upp till 1000 liter åt gången, vilket är fem gånger mer än tidigare.
– De nya maskinerna klarar fem gånger större volymer, har betydligt bättre effektivitet och jag vågar säga att MRT är ensamma om att erbjuda destillatorer med så hög renhet. Jag är mycket stolt över det arbete vi har gjort, och att vi bidrar till ett bättre omhändertagande av hälsofarligt kvicksilver, säger Patrick Strandqvist.
Just nu är MRT mitt uppe i produktionen av en ny BPD 1000 för leverans i april till det österrikiska återvinningsföretaget Metasys som är specialiserade på avfall från tandvård. De blir först ut med att använda BPD 1000.
– Varje gång du spottar hos tandläkaren passerar saliv och vatten ett filter som bland annat fångar upp amalgam. Metasys byter ut dessa filter och ser till att kvicksilvret från våra munnar tas om hand och hanteras på ett säkert och miljöriktigt sätt med hjälp av vår nyutvecklade BPD 1000, berättar Patrick Strandqvist.

Om kvicksilver
Kvicksilver är ett grundämne och en naturlig komponent på vår planet. Men det är ett grundämne som kan vara livsfarligt och föra med sig stora konsekvenser om det inte hanteras rätt. Det mest kända exemplet är Minamata i Japan där tusentals människor under 50-talet blev offer för allvarlig kvicksilverförgiftning på grund av oaktsamhet. Det kan fortfarande hända, även i Sverige. Stadsparker, tandläkarmottagningar och blivande bostadsområden saneras. Vi byter ut amalgam i våra munnar och byter ut lysrör, termometrar och annat som innehåller kvicksilver. Det farliga avfallet måste omhändertas korrekt för att inte skada människor och miljö.

MRT grows globally in tough times – growth of as much as 60 percent in 2020

Blekinge company MRT System, which offers technology for extracting mercury, grows at high pace. By 2020, it had growth of 60 percent and with Swedish technology in a global market, the company continues to look bright into the future. Now the company is launching new groundbreaking technology that can handle five times as much waste.

Hazardous waste is an issue that gets a lot of focus both in Sweden and globally and the market is far from saturated. The largest market MRT sees in Europe and Asia but also great potential in other parts of the world.
– Many players had a tough time in 2020, but thankfully the sustainability work of our customers is not paused. We grew, both in terms of turnover and profit, and at the same time had the opportunity to develop our technology. We are working in parallel with an initiative to raise awareness of the dangers of mercury and hopefully increase the willingness to take action, says Patrick Strandqvist, CEO of MRT System.
MRT develops and manufactures mercury recovery systems. MRT technology enables mercury to be extracted and managed safely and sustainably both economically and environmentally. This makes it possible to store only the mercury instead of a large amount of contaminated waste. Both money and space for final storage is saved.

Higher volumes and increased efficiency
The innovative technology is called BPD, Batch Process Distilling, and can process contaminated waste from lamps, monitors, batteries, amalgam, medical equipment, sludge and much more that contains mercury. Through a collaboration with a customer in Germany and with thousands of development hours behind it, MRT launches the BPD 1000 that can handle up to 1000 liters at a time, which is five times more than before.
– The new machines can handle five times larger volumes; have significantly better efficiency and I dare say that MRT is the only one to offer distillers with such high purity. I am very proud of the work we have done, and that we contribute to better care of the hazardous mercury, says Patrick Strandqvist.
Right now, MRT is in the midst of producing a new BPD 1000 for delivery in April to the Austrian recycling company Metasys which specializes in dental waste. They’ll be the first to use the BPD 1000.
– Every time you spit at the dentist, saliva and water pass a filter that, among other things, captures amalgam. Metasys replaces these filters and ensures that the mercury from our mouths is taken care of and handled safely and environmentally with the help of our newly developed BPD 1000, says Patrick Strandqvist.

About Mercury
Mercury is an element and a natural component of our planet. But it is an element that can be deadly and have major consequences if it is not handled properly. The most famous example is Minamata in Japan, where thousands of people in the 1950s were victims of severe mercury poisoning due to negligence. It can still happen, even in Sweden. City parks, dental clinics and future residential areas are being cleaned up. We replace amalgam in our mouths and replace fluorescent lamps, thermometers and other things that contain mercury. The hazardous waste must be properly disposed of so as not to harm people and the environment.